Privacy- & cookiestatement

In dit document staat omschreven hoe wij (Sliedrecht Sport, Stichting Topvolleybal Sliedrecht en Sportcafé ’t Bankie B.V.) persoonsgegevens registreren, verwerken en bewaren. Ook vind je informatie over het raadplegen, muteren, uitwisselen en verstrekken van je persoonsgegevens; evenals hoe we omgaan met cookies op deze website.

Privacy- & cookiestatement

Zijn er vragen naar aanleiding van dit document? Stel deze dan per e-mail aan ons verenigingssecretariaat.

 

Relaties

Wij verwerken persoonsgegevens als je:

 • lid bent
 • bestuurslid en/of vrijwilliger bent
 • sponsor bent
 • werknemer bent
 • middels een contactformulier en/of mail contact met ons opneemt
 • deelneemt aan een activiteit
 • op een andere manier een al dan niet commerciële relatie met ons aangaat
 • onze website bezoekt

Persoonsgegevens

Wij verzamelen indien nodig de volgende gegevens:

 • naam
 • adres
 • emailadres(sen)
 • telefoonnummer(s)
 • geboortedatum
 • aanmeldingsdatum
 • geslacht
 • bankgegevens
 • bij jeugdleden onder de 18 jaar contactgegevens van ouder(s)/verzorger(s)
 • pasfoto
 • sport gerelateerde informatie zoals teamgegevens
 • diploma’s
 • (financiële) afspraken
 • functie(s)

Doeleinden

Persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • het voeren van de (leden)administratie
 • het onderhouden van contact
 • het sturen van uitnodigingen voor en informatie over activiteiten en taken
 • verzending van nieuws zowel digitaal als (incidenteel) via post
 • aanmelding bij de Nederlandse Volleybalbond (Nevobo), zodat we kunnen voldoen aan de regels die gelden voor competitiedoeleinden.
 • promotie van onze (volleybal) activiteiten
 • inzicht in het gebruik van de website www.sliedrechtsport.nl.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Persoonsgegevens kunnen wij aan derden verstrekken als dat nodig is voor het uitvoeren van de doeleinden. Wij verstrekken gegevens aan:

 • bonden en organisaties waarbij wij zijn aangesloten zoals de Nevobo
 • administratiepakketten zoals All United en Sportlink.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben gesloten of waarvan duidelijk is dat beveiliging van persoonsgegevens niet gewaarborgd is. Verder zullen wij persoonsgegevens niet aan andere partijen doorgeven tenzij je daarvoor toestemming hebt gegeven of wij dit verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 

Verwerken persoonsgegevens

Via media brengen we mensen graag op de hoogte van onze activiteiten en sportprestaties.

Relaties zoals leden en vrijwilligers vragen wij akkoord te gaan met plaatsing van beeldmateriaal zoals bijvoorbeeld een teamfoto waarop zij duidelijk zichtbaar zijn. Ook kunnen er bij sportevenementen foto’s en (live) video’s worden gemaakt voor journalistieke doeleinden.

Wij verwerken persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar alleen als daarvoor schriftelijk akkoord is gegeven door een ouder of verzorger.

Een gegeven toestemming voor verwerking van persoonsgegevens kan altijd ingetrokken worden.

Wij bewaren gegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking en in overeenstemming met bewaartermijnen uit de wet. 

 

Rechten omtrent persoonsgegevens

Je hebt het recht ons te vragen om inzage in je persoonsgegevens en om je gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Hiervoor kan door ons gevraagd worden om een legitimatie, zodat we zeker weten dat het verzoek van jou afkomstig is. Indien je wenst dat je gegevens verwijderd worden, zullen wij je verzoek ook doorgeven aan eventuele andere organisaties die de betreffende gegevens van ons hebben ontvangen.

In geval van een klacht of bezwaar over de verwerking van je persoonsgegevens kun je altijd bij ons terecht. Op grond van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerking van je persoonsgegevens.

 

Beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking en we zorgen voor passende beveiliging van persoonsgegevens.

Alleen medewerkers voor wie het noodzakelijk is, geven wij toegang tot persoonsgegevens. Deze personen informeren wij over het belang van bescherming van persoonsgegevens en hebben een geheimhoudingsplicht.

 

Wijziging van de privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring altijd wijzigen. Op de website www.sliedrechtsport.nl is altijd de recente versie geplaatst. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij betrokkenen per e-mail en via de website informeren. 

 

Inzet cookies

Op onze website staan tracking-cookies waarmee data worden verzameld voor de volleybalfanbase van de Nevobo. Deze data wordt uitsluitend door/namens de Nevobo en ons gebruikt om je persoonlijke informatie en relevante advertenties op de online kanalen van de Nevobo en die van ons te laten zien. Dit is inclusief de promotie van wedstrijden van onze club en altijd binnen de wettelijke kaders van de AVG.

 

Sliedrecht, 13 juni 2018

Bestuur Sliedrecht Sport, Bestuur Stichting Topvolleybal Sliedrecht, Bestuur Sportcafé ’t Bankie B.V.Business Club